Sporočanje podatkov o negativnem testu na covid-19

by | Feb 26, 2021 | Novice

Informacijski pooblaščenec je odgovoril na vprašanje, ali so vzgojno-izobraževalni zavodi upravičeni dostopati do rezultatov testov zaposlenih, ki so bili testirani skladno z Odredbo o  izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21; v nadaljnjem besedilu: Odredba). Kot je že znano, se podatki o zdravju štejejo za osebne podatke posebne vrste, katerih obdelava je dopustna le pod posebnimi pogoji.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Delodajalec torej lahko zahteva le osebne podatke za katero ima pravno podlago v veljavni zakonodaji, zbira pa lahko tudi podatke za katere ima osebno privolitev delavca, pod pogojem, da lahko delavec podajo soglasja brez posledic zavrne.

Slednje pomeni, da delodajalec praviloma od zdravstvenih domov ali delavcev, podatka o negativnem rezultatu testiranja na covid-19 ne more zahtevati. V konkretnem primeru pa je minister za zdravje sprejel Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki v svojem 5. členu jasno določa, da testirana oseba sporoči »negativen izvid testiranja predstojniku vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebi, ki jo on pooblasti«. Obveznost sporočanja rezultata testiranja je torej na strani zaposlenega in ne na strani zdravstvenega doma ali druge zdravstvene institucije.  Zdravstveni domovi podatkov o testiranjih ne smejo sporočati predstojnikom vzgojno-izobraževalnih institucij, razen če bi jih testirani zaposleni za to posebej pooblastili.

Delodajalec oziroma predstojnik vzgojno-izobraževalnega zavoda ali oseba, ki jo ta pooblasti, pa ni upravičena pridobivati dejanskih izvidov oziroma nima podlage za pregledovanje SMS sporočila (v primeru takšnega načina prevzema izvida) v telefonu zaposlenega. Delodajalec namreč nikoli ni upravičen do prejema izvida kot takega, lahko pa je v konkretnem primeru upravičen do informacije o negativnem izvidu.

Obveznost obveščanja delodajalca o rezultatu testiranja s strani delavca, pa lahko odredi tudi posamezno podjetje ali organizacija, vendar zgolj izjemoma po presoji pristojnih institucij (zlasti epidemiologa, ministra za zdravje) in pooblaščene osebe za medicino dela (glede na posebno naravo in organizacijo dela).

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=2377.