Uzakonjena obveznost pošiljanja podatkov NIJZ

by | Jan 19, 2022 | Novice

Sprejet je bil Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki v svojem 36. členu določa, da morajo v primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri otroku starši oziroma zakoniti zastopniki, ob polnoletnosti pa oseba sama, najpozneje v 12 urah od potrditve okužbe o okužbi obvestiti vzgojno-izobraževalni zavod oziroma dijaški dom. Odgovorna oseba v vzgojno-izobraževalnih zavodih oziroma dijaških domovih v primeru okužene osebe z virusom SARS-CoV-2 opravi poizvedbo o visoko tveganih stikih v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Odgovorna oseba VIZ oz. dijaškega doma od osebe s potrjeno okužbo s povzročiteljem COVID-19 pridobi naslednje podatke:

 1. osebno ime in
 2. dan, mesec in leto rojstva.

Odgovorna oseba VIZ  oz. dijaškega doma v primeru okužene osebe z virusom SARS-CoV-2 za namen priprave izjave o karanteni na domu oziroma odreditve karantene na domu z odločbo pridobi naslednje podatke:

 1. osebno ime,
 2. dan, mesec in leto rojstva,
 3. naslov stalnega ali začasnega bivališča in številko stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta,
 4. naslov bivanja, ki ga je oseba izbrala za čas trajanja karantene na domu, in številko stanovanja v primeru večstanovanjskega objekta,
 5. telefonsko številko,
 6. elektronski naslov, če ga oseba ima,
 7. osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča in elektronski naslov zakonitega zastopnika za mladoletno osebo,
 8. datum zadnjega visoko tveganega stika,
 9. podatek, ali je oseba bila v stiku z osebo s potrjeno okužbo s povzročiteljem COVID-19 kot zaposlena na delovnem mestu vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma dijaškega doma ali kot oseba, vključena v vzgojno-izobraževalni proces zavoda oziroma dijaški dom,
 10. izjema od karantene v skladu s predpisom, ki določa izjeme od karantene po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni.

Podatke o osebah, okuženih s povzročiteljem COVID-19, in podatke o visoko tveganih stikih iz tretjega odstavka tega člena vzgojno-izobraževalni zavodi in dijaški domovi posredujejo NIJZ.

Predpis je dosegljiv na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8506

Glede navedenega se je že izrekel Informacijski pooblaščenec, ki pojasnjuje, da je po novem pravna podlaga za zbiranje in posredovanje osebnih podatkov določena z zakonom (v 36. členu ZDUPŠOP), kar je v skladu z 38. členom Ustave RS.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka: 07120-1/2022/6 z dne 11.01.2022, je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/posredovanje-podatkov-o-u%C4%8Dencih-oku%C5%BEenih-s-povzro%C4%8Diteljem-covid-19-in-o-vrk-s-strani-vzgojno-izobra%C5%BEevalnega-zavoda-nijz-ju-1641903358