Javnost plač v javnem sektorju

by | Apr 20, 2022 | Novice

Upravno sodišče RS je s sodbo št. IV U 208/2021 z 9.3.2022 pritrdilo Informacijskemu pooblaščencu, da mora organizacija javnega sektorja medijem poleg podatkov o delovnih mestih in bruto izplačilih za določeno obdobje posredovati tudi imena in priimke zaposlenih.

38. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določa: “Plače v javnem sektorju so javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.”

Pravno podlago za posredovanje podatkov predstavlja tudi 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki določa, da se prosilcu omogoči dostop do informacij o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca. Dostop do navedenih podatkov se lahko zavrne samo izjemoma (tajni podatki, davčna tajnost, …).

Informacijski pooblaščenec je v letu 2021 obravnaval več pritožb, kjer zavezanci podatkov niso želeli posredovati javnosti, zato poziva vse subjekte javnega sektorja, da sledijo stališču Upravnega sodišča in s tem skrajšajo postopek in zagotovijo večjo tarnsparentnost in preglednost porabe javnih sredstev.

Celotno obvestilo informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/novice/sodi%C5%A1%C4%8De-je-ponovno-pritrdilo-informacijskemu-poobla%C5%A1%C4%8Dencu-da-so-pla%C4%8De-v-javnem-sektorju-javne