Dostop do e-Asistenta

by | Jun 21, 2022 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali ima starš, ki mu je bila vročena prepoved stikov zaradi fizičnega in psihičnega nasilja, pravico dostopa do eAsistenta svojega mladoletnega otroka. Starš v tem primeru ni zakoniti zastopnik otroka, niti mu nikdar ni bil zaupan v varstvo in vzgojo.

eŠola d.o.o. šteje za pogodbenega obdelovalca šole, kar pomeni, da lahko v okviru svoje storitve eAsistenta staršem posreduje tiste podatke, ki jih šola zakonito vodi in če je takšna obdelava predvidena v Pogodbi o obdelavi osebnih podatkov med šolo in eŠolo d.o.o.

Pridobivanje podatkov o poteku šolanja predstavlja izvrševanje starševske skrbi (nekdaj poimenovane kot roditeljska pravica), ki ni povezana s skrbništvom. Starševska skrb se lahko v skladu z Družinskim zakonikom omeji ali odvzame. Prepoved dostopa do eAsistenta je v takih primerih lahko utemeljena. Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da bi se dostop do eAsistenta lahko omejil, tudi ko ukrep ni izrečen, vendar bi bila seznanitev s temi podatki lahko v škodo otroku, kar pa se presoja v vsakem primeru posebej.

Če bi bila staršu, na primer omejena ali odvzeta pravica do stikov, bi, po mnenju Informacijskega pooblaščencu, staršu lahko (po presoji) upravičeno onemogočili dostop do podatkov o prisotnosti v šoli, ne pa tudi do podatkov o ocenah. Vsaka omejitev se presoja v vsakem primeru posebej.

Informacijski pooblaščenec je staršu, ki je nanj naslovil to vprašanje svetoval, naj se s prošnjo po omejitvi dostopa do eAsistenta obrne direktno na šolo oziroma na Center za socialno delo. Na podlagi 153. člena Družinskega zakonika (DZ) morata sodišče in center za socialno delo izvesti potrebna dejanja in ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/578 z dne 31.05.2022 je na voljo na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/dostop-do-e-asistenta-1653983731.