Seznanitev z osebnimi podatki preminulega partnerja

by | Jul 5, 2022 | Novice

Na informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali se nekdanji zakonski partner lahko seznani s celotno korespondenco (elektronskimi sporočili, slikovnim materialom, zapiski dogovorov, aranžmaji in finančnim prometom) svoje preminule partnerke.

Področje trenutno ureja 23. člen Zakona o varstvu podatkov (ZVOP-1), ki določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje:

  • uporabnikom, ki so za obdelavo pooblaščeni z zakonom,
  • osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov in
  • katerikoli drugi osebi, ki namerava te podatke uporabljati za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene, pod pogojem, da umrli posameznik ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. Če umrli posameznik ni podal prepovedi iz prejšnjega odstavka, lahko njegovi zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda, pisno prepovejo posredovanje njegovih podatkov, če zakon ne določa drugače.

V navedenem primeru bi prosilec lahko pridobil dostop do osebnih podatkov (vendar ne nujno do celotne korespondence umrlega, ki je varovana v skladu s 35. in 37. členom Ustave Republike Slovenije), pod pogojem, da zapustnik ni prepovedal posredovanja osebnih podatkov ter da prosilec izkaže, da je dedič prvega dednega reda ter da razpolaga s pravnim interesom. Spomnimo, pravni interes pomeni neposredno in na zakonu oziroma drugem predpisu temelječo osebno premoženjsko ali nepremoženjsko korist. Izkazan je lahko le v primeru, ko prosilec podatke o umrlem potrebuje zaradi varovanja ali uveljavljanja lastnih pravic pred osebami javnega sektorja. Pravni interes je izkazan tako z obrazložitvijo oziroma utemeljitvijo neposredne osebne in na predpise oprte koristi, kot tudi z dodatno listino, ki zatrjevani pravni interes izkazuje.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2022/681 je dostopno na povezavi:https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/osebni-podatki-umrlih-posameznikov-1655719837