Razkrivanje in posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih dijakov

by | Sep 22, 2022 | Novice

Postavi se vprašanje ali lahko izobraževalni zavod npr. gimnazija ali srednja šola, staršem razkrije osebne podatke polnoletnih učencev, če so ti razkritje izrecno prepovedali. Odgovor na vprašanje najdemo v 43a. člen Zakona o gimnazijah (ZGim), ki določa:

“Starši polnoletnega dijaka imajo pravico, da jim šola, na enak način kot staršem mladoletnega dijaka, razkrije oziroma posreduje osebne podatke dijaka in druge informacije o:

–        vpisu v izobraževalni program in izpisu iz izobraževalnega programa,

–        ocenah, učnem uspehu in napredovanju,

–        prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela,

–        zaznanih hujših kršitvah šolskega reda in uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja,

–        obravnavi svetovalne službe,

–        organizaciji šolskega dela (npr. roditeljski sestanki, govorilne ure).

Šola o razkrivanju oziroma posredovanju osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka seznani dijaka na začetku šolskega leta, v katerem bo dijak postal polnoleten.

Polnoletni dijak lahko s pisno izjavo kadarkoli zahteva, da šola njegovih osebnih podatkov iz prvega odstavka tega člena ne razkrije oziroma posreduje staršem.

Ne glede na pisno izjavo dijaka iz prejšnjega odstavka šola razkrije oziroma posreduje staršem podatke o odsotnosti dijaka, podatke o zaznanih hujših kršitvah šolskega reda in uvedenih postopkih vzgojnega ukrepanja ter tiste osebne podatke iz prvega odstavka tega člena, ki bi lahko imeli za posledico izgubo statusa dijaka zaradi negativnega učnega uspeha, izključitve ali izpisa iz šole.”

Smiselno enako določbo najdemo tudi v 87.a členu Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1). Določbi pa se nanašata samo na dijake, ne pa tudi na polnoletne študente višjih šol. Zakon o višjem strokovnem izobraževanju posebnosti glede razkritja podatkov polnoletnih študentov staršem ne določa, vendar bi se, glede na konkretni primer, staršu ali skrbniku, ki je otroka dolžan preživljati skladno s 183. odstavkov Družinskega zakonika, lahko ne glede na voljo študenta, razkrili tisti osebni podatki glede šolanja, ki vplivajo na izvajanje obveznosti preživljanja. Mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2021/725 je dostopno tukaj.