Snemanje sej občinskega sveta

by | Mar 10, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, pod katerimi pogoji je dopustno snemanje sej občinskega sveta. 

Za zakonito snemanje sej občinskega sveta je, ob zagotovitvi zaščitnih ukrepov za zmanjšanje posega v zasebnost posameznika, treba izpolniti določene pogoje. Snemanje sej občinskega sveta mora biti primarno urejeno v aktih občine. Občinski svet ima možnost, da sam določi, na kak način bo zagotavljal javnost svojega dela ter obveznost, da to ustrezno uredi s poslovnikom občine ali drugim aktom, ki ureja njegovo poslovanje. Interni akt mora določati vsaj kdo bo uporabnik in kdo upravljavec teh posnetkov, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo posnetki uporabljali (npr. za namen priprave zapisisnika, namen posredovanja posnetka medijem, namen objave na spletu …) ter kako dolgo se bodo posnetki hranili. Če bodo posnetki dostopni javnosti je še toliko bolj potrebno, da so v internem aktu natančno opredeljeni pogoji in namen objave. Interni akt, ki to področje ureja, mora biti vsem udeležencem sej občinskega sveta prosto dostopen, nanj pa morajo biti udeleženci tudi ustrezno opozorjeni. Pred vsako posamezno sejo posebej, pa mora upravljavec presoditi oziroma preveriti, da snemanje (v konkretnem primeru) ne bo poseglo v upravičen interes posameznikov (ki so na posnetku). Po tem ko je dosežen namen, zaradi katerega se je seja posnela (npr. po pripravi zapisnika seje, oz po javnem predvajanju seje), se posnetek izbriše.

Seje občinskega sveta se lahko snemajo tudi na podlagi vsakokratne veljavne predhodne privolitve vseh prisotnih na seji.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07120-1/2023/64 z dne 17. 2. 2023 je dostopno tukaj.

V preteklosti pa smo že pisali o inšpekcijskem postopku, v katerem je Informacijski pooblaščenec obravnaval sum kršitve varstva osebnih podatkov pri obdelavi osebnih podatkov, pri katerih bi naj zavezanec zvočno snemal seje skupščine (in posnetek nadaljnje obdeloval) brez da bi posameznikom pred snemanjem zagotovil potrebne informacije o obdelavi osebnih podatkov. Posamezniki naj s snemanjem ne bi bili seznanjeni, snemalna naprava bi naj bila skrita. Celotna novica je dostopna tukaj.