Objava ocene redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

by | Apr 6, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, v katerem prostoru delodajalca je primerno objaviti ocene redne delovne uspešnosti, če je delodajalec subjekt javnega sektorja. 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) v 38. členu določa, da so plače v javnem sektorju javne. Javno dostopni so podatki o:

  • delovnem mestu, 
  • nazivu ali funkciji, 
  • osnovnih plačah in
  • dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo. 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) določa, da so osebni podatki v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev prosto dostopne informacije javnega značaja (IJZ). Iz prakse Informacijskega pooblaščenca prav tako izhaja, da ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev predstavljajo IJZ. Kolektivna pogodba za javni sektor pa določa, da je vsoto točk zaposlenega, ki je dosegel nadpovrečne rezultate, potrebno objaviti znotraj organizacijske enote (npr. z objavo na internih spletnih straneh, na oglasni deski).  

S podatki o delovnem razmerju javnih uslužbencev se torej lahko seznani vsakdo. Podatke se lahko kjerkoli javno objavi. Informacijski pooblaščenec pa vseeno poziva k upoštevanju načela najmanjšega obsega podatkov, ki ga določa Splošna uredba, in sicer morajo biti podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Če je namen objave točk posameznega zaposlenega seznanitev zaposlenih, je namen možno doseči tudi na način, da se seznani samo zaposlene (npr. znotraj kolektiva). 

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2023/403 z dne 24. 3. 2023 je dostopno tukaj