Zahteva za posredovanje osebnih podatkov

by | Jul 31, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede dopustnosti posredovanja osebnih podatkov Centru za socialno delo (CSD). 

Vsako posredovanje osebnih podatkov mora temeljiti na ustrezni pravni podlagi. V skladu z 41. členom ZVOP-2 mora vsaka zahteva za posredovanje osebnih podatkov vsebovati naslednje podatke:

1.   podatke o vlagatelju zahteve (za fizično osebo: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča; za samostojnega podjetnika posameznika, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež in matično številko) ter podpis vlagatelja oziroma pooblaščene osebe;

2.      pravno podlago za pridobitev zahtevanih osebnih podatkov;

3.  namen obdelave osebnih podatkov oziroma razloge, ki izkazujejo potrebnost in primernost osebnih podatkov za dosego namena pridobitve;

4.      predmet in številko ali drugo identifikacijo zadeve, v zvezi s katero so osebni podatki potrebni, ter navedbo organa ali drugega subjekta, ki obravnava zadevo;

5.      vrste osebnih podatkov, ki naj se mu posredujejo;

6.      obliko in način pridobitve zahtevanih osebnih podatkov.

V konkretnem primeru je CSD zaradi nesodelovanja staršev od zdravstvenega doma želel pridobiti zdravstveno dokumentacijo. V skladu s 113. členom Zakona o socialnem varstvu socialno varstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost po tem zakonu, brezplačno pridobivajo podatke iz obstoječih zbirk podatkov upravljavcev, med drugim podatke o zdravstvenem stanju od Ministrstva za zdravstvo, Inštituta za varovanje zdravja in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Na tem mestu je treba izpostaviti še 7. člen Družinskega zakonika, ki določa, da morajo državni organi, izvajalci javnih služb, nosilci javnih pooblastil, organi lokalnih skupnosti ter druge fizične in pravne osebe v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za korist otroka.

Po natančni preučitvi ustreznosti prejete zahteve za posredovanje osebnih podatkov mora upravljavec spoštovati še načeli omejitve namena in najmanjšega obsega podatkov, kar pomeni, da posreduje izključno tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev namena.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07120-1/2023/345 z dne 17. 7. 2023 je dostopno tukaj