Dopustnost interne objave stanja delovnih ur zaposlenega v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu

by | Nov 17, 2023 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje glede dopustnosti javne interne objave stanja delovnih ur za vsakega zaposlenega za pretekli mesec v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da iz trenutno veljavnih določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona o evidencah s področja dela in socialne varnost (ZEPDSV) ne izhaja obveznost delodajalca, da bi moral v internih prostorih oz. mestih (npr. zbornica, intranet) objavljati stanja delovnih ur poimensko določenih zaposlenih za pretekli mesec, na način, da so podatki dostopni vsem zaposlenim. 

Novela ZEPDSV, ki se začne uporabljati dne 20. novembra 2023 in prinaša novosti glede vodenja evidence o izrabi delovnega časa prav tako ne določa proaktivnega javnega objavljanja teh podatkov. Na podlagi 19. člena bo moral delodajalec delavcu zagotavljati vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa ter ga pisno obvestiti o podatkih iz evidence za pretekli mesec do konca plačilnega dne. Delavca se lahko obvesti tudi na elektronski naslov, ki ga zagotavlja delodajalec. Delavec pa ima pravico, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva pisno seznanitev s podatki iz evidence. Za obveznost seznanitve se šteje tudi neposreden elektronski dostop delavca do evidence brez prisotnosti delodajalca. Evidenca o izrabi delovnega časa se hrani na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela delavca. 

Potrebno pa je upoštevati, da so podatki v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) načeloma prosto dostopne informacije javnega značaja. Če so tudi podatki iz evidence o izrabi delovnega časa take narave, bi jih javni zavod lahko javno objavil, v kolikor obstajajo utemeljeni razlogi. 

Pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa vas opozarjamo, da se evidenca za posameznega delavca začne voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu preneha pogodba o zaposlitvi. Podatki iz evidence se hranijo trajno. Na našem Portalu za varstvo osebnih podatkov vam je v zavihku “Evidence dejavnosti obdelave” na voljo vzorec evidence o izrabi delovnega časa, kjer se lahko seznanite z relevantnimi informacijami glede obdelave podatkov.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07121-1/2023/1374 z dne 27. 10. 2023 je dostopno tukaj