Dostop do informacij javnega značaja

by | Jun 11, 2024 | Novice

Informacija javnega značaja, je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) določa, da je organ dolžan odločiti o zahtevi za dostop do informacij nemudoma, najkasneje pa v 20 delovnih dneh od prejema popolne zahteve. Dostop do določenih podatkov lahko se zavrne iz razlogov naštetih v 6. členu ZDIJZ, kot so varovanje tajnih podatkov, poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov, razen če prevlada javni interes glede razkritja ali so izpolnjeni drugi pogoji. Presoja se razkritje vsakega podatka posebej in ne samo dokumenta kot celote. Odločba o delni ugotovitvi oz. delni zavrnitvi mora vsebovati določila po ZUP.